Danh sách mở serverThêm+

Tên game Server Thời gian

Theo dõi tài khoản Wechat để nhận gói quà
Quét Wechat để theo dõi tài khoản chính thức