Tham gia trò chơi này có nghĩa là bạn đã đọc và đồng ý với các quy định về người dùng của công ty trong “Trung tâm trò chơi”